[PR News] เอไอเอส จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้ทายาทผู้รับสิทธิเทเลวิซ

เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดหลักสูตรอบรม “Young Telewiz Management Program” ให้แก่ทายาทผู้รับสิทธิเทเลวิซ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดกิจการร้านเทเลวิซ โดยมีผู้บริหารเอไอเอสร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke