[PR News] มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และดีแทค มอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2557

15 ธันวาคม 2557 – มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2557” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Farmer เพื่อเฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเตรียมพร้อมสำหรับการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเสริมประสิทธิภาพทางการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทยในเวทีโลก

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า “หากเกษตรกรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจ จะสามารถกำหนดรูปแบบ ราคา วิธีการส่งสินค้า และปริมาณการผลิตได้เอง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือ และพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ น้อยลง ทั้งนี้ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ รักบ้านเกิด.คอม ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร จะเป็นผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการค้าขายออนไลน์ระหว่างคนไทยกับทั่วโลก”

นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “ภายใต้กลยุทธ์ ‘Internet for All’ ที่ดีแทคมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ดีแทคจะยังคงเดินหน้าพันธกิจนี้ โดยกำหนดเป้าหมายให้คนไทย 80% มีอินเทอร์เน็ตใช้ภายในปี พ.ศ.2560 รวมไปถึงการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม เพื่อช่วยสร้างรูปแบบในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ให้มีการผลิตและการค้าขายสินค้าดิจิทัล และนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป”

รางวัล ‘เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด’ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 เพื่อยกย่องบุคลากรผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง ปลอดสารเคมี และประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอื่นๆ ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เหล่านั้นสู่สาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น FARMER INFO ที่ร่วมพัฒนาโดยดีแทค สำหรับปีนี้ กำหนดเกณฑ์ในการสรรหา Smart Farmer ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและการตลาด และมีการวางแผนรองรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 100 ราย ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จนเหลือเพียง 10 ราย ในการประกวดรอบสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดจะได้รับเงินและของรางวัลมูลค่ากว่า 450,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมรองรับการค้าขายสินค้าเกษตรทางออนไลน์แบบเต็มตัว

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ได้แก่ คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง เกษตรกรอายุ 31 ปี จากจังหวัดลำพูน เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากดอกลำไย โดยคุณเอกสิทธิ์ได้เสนอแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ชาสมุนไพรอบน้ำผึ้ง เพิ่มเติมอีก 3 แบบ จากเดิมมีอยู่แล้ว 4 แบบ โดยจะทำเป็นชา 7 สี 7 วัน เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันที่คำนึงถึงสุขภาพ พร้อมกับสร้างจุดเด่นที่น่าจดจำด้านสรรพคุณ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ตัวสินค้าผ่านทางเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ท่าน


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke