[PR News] ดีแทค ไตรเน็ตยื่นหนังสือต่อ กสทช. ขอตรวจสอบวิธีการโอนย้ายลูกค้าที่ไม่เป็นธรรม

ais-dtac-logo

9 กุมภาพันธ์ 2559 – ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) และ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ร่วมทำหนังสือยื่นต่อสำนักงาน กสทช. ขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบวิธีการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายที่ดำเนินการโอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นผ่านร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่ง สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดไว้

โดยทั้งนี้ DTN และ AWN ขอให้ กสทช. ตรวจสอบว่าวิธีการโอนย้ายเลขหมายของผู้ให้บริการรายดังกล่าว ในร้านสะดวกซื้อตามวิธีการที่เป็นข่าวนั้น มีการลงนามอย่างถูกต้องในแบบคำขอการโอนย้ายและการลงนามในสำเนาเอกสารต่างๆ หรือไม่ เพราะมีข้อน่าสงสัยว่าอาจไม่มีการดำเนินการเช่นนั้น และจำนวนการโอนย้ายเลขหมายก็เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก เพราะหากไม่มีการลงนามโดยผู้โอนย้ายและไม่มีการเรียกเก็บเอกสารประจำตัวพร้อมลงนามให้ถูกต้อง ก็จะทำให้ไม่มีหลักฐานการยืนยันตัวตนหรือความเป็นเจ้าของเลขหมายก่อนการโอนย้ายที่ชัดแจ้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามาก และจะเป็นการดำเนินการที่ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่ดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ของ กสทช. ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียมกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่อาจถูกลักลอบโอนย้ายเลขหมายโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเลขหมายที่แท้จริงก็อาจเกิดขึ้นได้

ในเรื่องนี้ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนย้ายเลขหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการและกำกับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรมให้มีการเรียกเก็บเอกสารที่ลงนามยืนยันโดยผู้โอนย้าย หากมีผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งฝ่าฝืนประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดอุปสรรคต่อระบบการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่ต้องมีการยืนยันตัวตนโดยการลงนามหรือลายมือชื่อ ด้วยเหตุนี้ ทาง DTN และ AWN จึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อ สำนักงาน กสทช. ขอให้เร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก็จะได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทั้งให้พิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke