[PR News] ครั้งแรกของเกษตรกรรมไทย ดีแทค-กรมส่งเสริมการเกษตร-รักบ้านเกิด ร่วมลงนามใน MoU สร้าง Smart Farmer พร้อมประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558

dtac_3

18 ธันวาคม 2558 – ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร หวังใช้ความเชี่ยวชาญด้านโมบายเทคโนโลยี และเครือข่ายบริการที่เข้าถึงทุกพื้นที่ประเทศไทยของดีแทค ส่งต่อองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการ ‘ศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Center)’ ร่วมสร้างให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer พร้อมประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ตามนโยบาย 5Smart  ได้แก่ Smart Officer, Smart Office, Smart Farmer, Smart Group และ Smart Product การพัฒนาการเกษตรในองค์รวมนั้น ในส่วนของ Smart Farmer ได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรด้านการเกษตรโดยมุ่งหวังให้การพัฒนาเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายจากภายนอก ในปี 2557 ทางกรมฯ ได้มีโอกาสร่วมกับดีแทคและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ทำงานแบบบูรณาการ ทำแผนเชิงรุก ลงพื้นที่ไปพบเกษตรกร แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้ Smart Device  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ที่ตั้งและผู้ประสานงานของเกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร และสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น SMART FARMER  ที่มีศักยภาพการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและก้าวไกลยิ่งขึ้น”

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า“การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทค สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ดีแทคจะนำโมบายเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเฟสแรกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 วางแผนลงพื้นที่จำนวน 20 จังหวัด เชิญเกษตรกรเข้าร่วมแห่งละ 50 คน หนุนให้เป็น Local Hero เพื่อขยายฐานความรู้ส่งต่อให้ชุมชน เน้นการอบรมเรื่องอีคอมเมิร์ซ บริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านมือถือ และการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม Smart Farmer ให้ได้จำนวน  20,000 คน ภายในสิ้นปี 2559”

“เราเชื่อมั่นว่า อินเทอร์เน็ตคือกลไกหลักของความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรม และดีแทคคือฟันเฟืองที่สำคัญซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้สิ่งนี้เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว ดีแทคยังจะเข้ามาช่วยพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น FARMER INFO ที่ดีแทคกับ บจก.รักบ้านเกิด ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นอีกด้วย”

“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2558 ที่มีกระบวนการทางความคิด ทัศนคติที่มุ่งพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น Smart Farmer และได้ลงมือปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จในวันนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า การเริ่มลงมือก่อนจะทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่า” นายลาร์สกล่าวเพิ่มเติม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า “มูลนิธิฯ และดีแทคได้ร่วมกันจัดการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แนวคิดหลักในการดำเนินโครงการประกวดปีนี้ เน้นการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเกษตรกรยุคใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือผลเชิงบวกแก่การทำเกษตรกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติ ซึ่งจะมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดออนไลน์หรือตลาดเกษตรระดับโลกได้ โดยเริ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุน ลดเวลา ลดการสูญเสียทรัพยากร สามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มความสุข อันเป็นวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป”

ผู้ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 คือ นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ อายุ 56 ปี จากจังหวัดเลย ปราชญ์ชาวบ้าน และอาสาสมัครของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งประสบปัญหาจากการไม่มีน้ำและไฟฟ้าใช้ จึงได้คิดค้นประยุกต์ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยผลิตก๊าซชีวภาพแล้วต่อยอดมาเป็น NGV นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในการปั่นไฟฟ้าแล้วสูบน้ำขึ้นไปไว้ใช้ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไม่ต้องนำปัจจัยภายนอกเข้ามา และสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ตามทฤษฎีการพึ่งพาตัวเอง นอกจากนี้ จุลินทรีย์ยังช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยพัฒนาป่าเสื่อมโทรมให้สามารถปลูกพืชผสมผสานและมีรายได้ตลอดทั้งปี

รายชื่อเกษตรกรที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ท่าน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

จังหวัด

เทคโนโลยีที่ส่งประกวด

1

นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี

ยะลา

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตกับชีวิตออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่าน Facebook และตรวจสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค

2

ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก

ราชบุรี

ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร

ประยุกต์บุ้งกี๋รถแบ็คโฮ และดัดแปลงระบบไฮโดรลิกส์ของรถ ต่อพ่วงกับปั๊มฉีดยา

3

นายเกรียงไกร การุณ

แพร่

เครื่องให้น้ำเห็ดระบบอัตโนมัติ

ใช้ระบบหยดน้ำ โดยดัดแปลงจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น ปั่นน้ำจนมีความละเอียดสูง

4

นายสมเกียรติ กันธิพันธ์

เชียงราย

อุปกรณ์เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้า

โดยดัดแปลงจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น

5

นายศิริ คำอ้าย

เชียงใหม่

นวัตกรรมการจัดการแปลงแตงกวาญี่ปุ่น

ใช้ Timer ควบคุมระบบน้ำ ประดิษฐ์รถพ่นน้ำเอง ดัดแปลงเบาะนั่งรถยนต์สำหรับนั่งแต่งกิ่ง

6

นายสุวิชัย วงค์ษา

ศรีสะเกษ

เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด SUPER TEC

ผลิตได้ 900 ก้อนเชื้อใน 1 ชั่วโมง รายเดียวในประเทศ

7

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

ร้อยเอ็ด

เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ แบบสกัดเย็น

นำน้ำมันรำข้าวมาบรรจุในแคปซูล โดยเครื่องมืออแบบSemi Auto

8

นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์

เลย

การผลิตก๊าซ NGV โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

ผลิตก๊าซชีวภาพและต่อยอดเป็นเป็นแก๊ส NGV นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

9

นายศักดิ์ดา ขันติพะโล

ฉะเชิงเทรา

QR CODE ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลไม้

ผลิต QR Code ที่ run ต่อเนื่อง ไม่ได้ผลิตล่วงหน้า

10

นายปฏิวัติ อินทร์แปลง

ชุมพร

เทคโนโลยี CLOUD COMPUTING กับฟาร์มโคนม

สามารถตรวจสอบย้อนกลับวิธีการเลี้ยงวัว


ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/MacStroke และ Twitter @MacStroke